تیره توکا-turdidae

تیره توکا-turdidae(تعداد گونه ها :34)

پرندگانی هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست که در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد

منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی‌ست ، این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتا نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توکا‌ها می باشد .

چک اروپایی - 4.0 out of 5 based on 1 vote

۱۲/۵ سانتی‌متر ؛ از چک بوته ای خپله‌تر و راست قامت‌تر است ، پرنده نر سر و گلوی سیاه مشخصی با نیم طوق پهن و سفید و نوار بالی سفید و باریک دارد . سطح پشتی آن تیره‌رنگ با لکه‌های سفید روی دمگاه و سطح شکمی آن بلوطی پر‌رنگ است که در ناحیه شکم به نخودی می گراید ، پروبال پاییزی آن قهوه‌ای‌تر و تیره‌تر است . ماده و نابالغ این پرنده سطح پشتی قهوه‌ای با رگه‌های سیاه دارند و روی دمگاهشان اثری از رنگ سفید دیده نمی شود ولی علائم سیاه‌رنگی روی گلو دارند . از چک بوته‌ای به وسیله نداشتن نوار چشمی ، رنگ قرمز سینه بجای رنگ نخودی و فقدان رنگ سفید در طرفین دم ، تشخیص داده می شود. معمولا در بالای بوته‌ها و روی سیم‌های تلگراف می نشیند و در این حالت مرتبا بال‌ها و دم خود را تکان می دهد ، پروازش در ارتفاع کم و توام با تکان‌های خاصی‌ست

اطلاعات بیشتر در مورد: چک اروپایی
توکای بزرگ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

26 سانتی‌متر ؛ نر و ماده همشکل . از توکای بال سرخ و توکای باغی به وسیله اندازه خیلی بزرگتر ، سطح شکنی قهوه‌ای مایل به خاکستری ، سطح شکمی پرخال ، قامت راست‌تر و سر برافراشته‌تر مشخص می شود . در پرواز مانند توکای پشت بلوطی ، سفیدی زیر بالهایش نمایان می شود ، ولی به خاطر پشت خاکستری ( به جای بلوطی ) دمگاه خاکستری مایل به قهوه‌ای ( به جای خاکستری مایل به آبی ) سینه سفید مایل به نخودی ( به جای سینه اخرائی ) و دم کرنگ‌تر که نوک شاهپرهای کناری آن سفید است به اسانی تشخیص داده می شود . اغلب خود را پنهان می سازد .  در پرواز مانند توکای پشت بلوطی پرتوان است ، ولی با بال بستن‌های منظم‌تر و طولانی‌تر . پرنده نابالغ در سطح پشتی خال‌خال است .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای بزرگ
توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) - 3.4 out of 5 based on 29 votes

توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) 22 سانتی‌متر است ؛ نر و ماده همشکل . پشت این پرنده قهوه‌ای و سینه‌اش خال‌خال است . از توکای بزرگ و توکای پشت بلوطی به وسیله اندازه خیلی کوچکتر ، سطح پشتی قهوه‌ای یکدست ، سینه و پهلوی نخودی مایل به زرد با خال‌های ریز مشخص می شود . تفاوت آن با توکای بال سرخ این است که رنگ بلوطی پهلوها و زیر بالها را ندارد و ابرویش مشخص نیست . در پرواز رنگ نخودی زیر بالهایش نمایان می شود .

اغلب روی زمین و در فضاهای باز تغذیه می کند و حرکتش شامل دویدن‌ها و توقف‌های متناوب است .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان)
توکای بال سرخ - 2.0 out of 5 based on 3 votes

21 سانتی‌متر ؛ نر و ماده همشکل . از همه توکاها کوچکتر است . شبیه توکای باغی است با این تفاوت که ابروی کرم رنگ مشخص ، پهلو‌های بلوطی سیر و سینه و پهلوی رگه‌رگه ( نه خال‌خال ) دارد و در پرواز رنگ بلوطی ( نه نخودی ) زیر بال ، آن را مشخص می سازد .  پرنده‌ای است اجتماعی و زمستانها در مناطق روستایی همراه توکای پشت بلوطی دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای بال سرخ
توکای سیاه (اوراسیایی) - 4.3 out of 5 based on 33 votes

توکای سیاه (اوراسیایی) 25 سانتی‌متر است ؛  پرنده نر پرجثه و پروبالش سیاه یکدست است با منقار و حلقه چشمی به رنگ زرد نارنجی روشن . پرنده ماده در سطح پشتی قهوه‌ای پررنگ و در سطح شکمی قهوه‌ای کمرنگ‌‌تری است با چانه پر از خال‌های سفید و منقاری قهوه‌ای . پرنده نابالغ خرمائی رنگ‌تر و پرلکه‌تر است . نر بالغ سیاه مایل به قهوه‌ای است و منقاری نسبتا سیاه دارد .  روی زمین تغذیه می کند و هنگام فرود آمدن با دم بالا گرفته و چتری و بالهای فرو افتاده روی زمین می نشیند .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای سیاه (اوراسیایی)
توکای طوقی - 2.0 out of 5 based on 3 votes

24 سانتی‌متر ؛ پرنده نر پر و بال سیاه مات و یکدست و در جلو سینه هلال پهن و سفید رنگی دارد . در زمستان پرهایش حاشیه کمرنگ دارد که به آن منظره فلسی می دهد . پرنده ماده قهوه‌ای تر است و هلال سینه‌ای آن تیره‌تر و باریکتر می باشد . پرنده نابالغ هلال سینه را ندارد و شبیه نابالغ توکای سیاه ولی پرخال است . این پرنده پروازی سریع دارد ، وقتی بالهایش بسته است ، لکه بزرگ خاکستری رنگی در محل شاهپرهای بالی آن مشاهده می گردد .

 

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای طوقی
توکای پشت بلوطی - 4.3 out of 5 based on 3 votes

25 سانتی‌متر ؛  نر و ماده همشکل . از توکای بزرگ اندکی کوچکتر و از توکای باغی و توکای بال سرخ خیلی بزرگتر است و به وسیله سر و دمگاه خاکستری کمرنگ ، پشت بلوطی و دم تقریبا سیاه مشخص می شود . گلو و سینه اش زرد اخرائی با رگه‌های سیاه و پهلویش پر از لکه‌های سیاه است . در پرواز دمگاه خاکستری مایل به آبی ، زیر بالهای سفید و آشکار و صدای خاص آن نشانه‌های خوبی برای تشخیص این پرنده می باشد .  پروازش کمتر از توکای بزرگ حالت موجی دارد . با قامتی راست و حالتی هشیار روی زمین می نشیند . پرنده ای است اجتماعی .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای پشت بلوطی
توکای گلو سیاه - 4.0 out of 5 based on 2 votes


23 سانتی‌متر ؛  پرنده نر صورت ، گلو و سینه سیاه دارد ( که در زمستان به وسیله حاشیه کمرنگ پرها تاحدی غیر واضح می شود ) و این سیاهی نسبت به سفیدی سطح شکمی آن جلوه خاصی دارد .

پرنده ماده در سطح پشتی قهوه‌ای رنگ‌تر می باشد با گلو و سینه تقریبا سفید که پر از لکه‌ها و رگه‌های سیاه رنگ است . در پرواز رنگ نخودی مایل به اخرائی زیر بالها نمایان می شود .

از لحاظ رفتار و شکل شبیه توکای پشت بلوطی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: توکای گلو سیاه
سینه سرخ ایرانی - 3.3 out of 5 based on 29 votes

اندازه سینه سرخ ایرانی 17 سانتی‌متر است ؛ پرنده نر به وسیله سطح پشتی خاکستری مایل به آبی ، پس منقار ، گونه و پوشپرهای گوش سیاه ، ابرو و گلوب سفید ، سینه و پهلوی قرمز نارنجی و دم سیاه به آسانی تشخیص داده می شود .

پرنده ماده قسمت سیاه سر را ندارد ، در سطح پشتی قهوه‌ای‌تر و در سطح شکمی کمرنگتر می باشد و ناحیه سینه آن قدری تیره‌تر است .  این پرنده اغلب خود را از انظار مخفی می کند .  پروازش کم ارتفاع و مستقیم است و معمولا فقط از یم نهانگاه تا نهانگاه بعدی پرواز می کند .

 

اطلاعات بیشتر در مورد: سینه سرخ ایرانی
گلو آبی - 4.0 out of 5 based on 2 votes

گلو آبی 14 سانتی‌متر است ؛ از لحاظ شکل شبیه دم سرخ معمولی است . اغلب دمش را می گسترد و تکان می دهد به طوری که بخش بلوطی رنگ و مشخص قاعده دم نمایان می گردد .پرنده نر در بهار گلویش آبی روشن است که از بخش پایین سینه به وسیله نوارهای سیاه و بلوطی جدا می شود . در پاییز گلوی آن معمولا سفید و آبی است با حدی سیاه‌رنگ و یک نوار سینه‌ای تیره . پرنده ماده گلوی تقریبا سفید دارد با رگه‌های سیاه در طرفین که امتداد آنها با گردن بند یا نوار سینه‌ای نامشخص در هم می آمیزد و اغلب اثری از رنگ‌های آبی و بلوطی روی آن دیده نمی شود . پرنده نابالغ شبیه نابالغ سینه سرخ ، ولی تیره‌تر و بیشتر رگه‌رگه است و به وسیله رنگ بلوطی قاعده دمش مشخص می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: گلو آبی
صفحه1 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران