راسته کبوتر-columbiformes

راسته کبوتر-columbiformes(تعداد گونه ها :15)

پرندگانی هستند دارای سر کوچک و گردن کوتاه و پر های بدنشان پر پشت و نرم است دارای بالهای دراز و نوک تیز و پروازشان تند است . عمدتا از مواد گیاهی ، دانه ها ، جوانه و برگ ، و گاهی نیز از حشرات تغذیه می کنند
 این راسته، پرندگان دانه خوار و حشره خوار، مانند با قرقره، کبوتر و قمری را در بر می گیرد.

تیره باقرقره ییان-Pteroclididae(تعداد گونه ها :7)

تیره باقرقره ییان-Pteroclididae

  این تیره، پرندگانی شبیه کبوتر را د ربر می گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگ دیدده می شود. غیر آب زی اند و درحالت استراحت، به دشواری آنان را می توان دید. زیستگاه هایشان عمدتا مناطق بیابانی و خشک است. پروازی مستقیم و سریع دارند. نر و ماده همشکل نیستند. برای نوشیدن آب به صورت گله ای مسافت زیادی را تا منبع آب طی می کنند. روی زمین آشیانه می سازند و از دانه ها، میوه ها، جوانه ی گیاهان و حشرات کوچک تغذیه می کنند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره کبوتر-columbidae(تعداد گونه ها :8)

تیره کبوتر-columbidae

 این تیره، پرندگانی نسبتا پرجثه ، تند پرواز، با بال های نوک تیز و دم نسبتا بلند را در بر می گیرد. در این تیره کبوترها پرجثه و بزرگتر از قمری ها هستند. سر کوچک و گردن نسبتا کوتاه است. روی زمین یا روی درخت به سر برده و در شکاف سنگ ها، درون چاه ها و روی درختان آشیانه می سازند. جوجه های خود را از «شیر» چینه دان خود تغذیه کرده و در غذایشان عمدتا دانه، میوه و گاهی برگ سبزیجان است. برخی از گونه های آن از حشرات، کرم ها، وحلزون تغذیه می کنند.

مشاهده گونه های این تیره
  • کبوتر سانان-columbiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران