تیره باقرقره ییان-Pteroclididae

تیره باقرقره ییان-Pteroclididae(تعداد گونه ها :7)

  این تیره، پرندگانی شبیه کبوتر را د ربر می گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگ دیدده می شود. غیر آب زی اند و درحالت استراحت، به دشواری آنان را می توان دید. زیستگاه هایشان عمدتا مناطق بیابانی و خشک است. پروازی مستقیم و سریع دارند. نر و ماده همشکل نیستند. برای نوشیدن آب به صورت گله ای مسافت زیادی را تا منبع آب طی می کنند. روی زمین آشیانه می سازند و از دانه ها، میوه ها، جوانه ی گیاهان و حشرات کوچک تغذیه می کنند.

کوکر دم دراز - 3.7 out of 5 based on 3 votes

35 تا 40 سانتی‌متر ؛ به وسیله پرهای دراز و نوک تیز وسط دم ( درازتر از پرهای کوکر شکم سفید ) و لکه سیاه روی شکم ( کوچکتر از سیاهی شکم کوکر شکم سیاه ) مشخص می شود . کوکر دم دراز نر ؛  سر و گلوی نارنجی با یک قسمت خاکستری قوس دار از چشم تا کنار گردن ، سطح پشتی خاکی با راهراه عرضی و سینه و شاهپرهای نخستین خاکستری کمرنگ دارد . کوکر دم دراز ماده ؛ در حد پایین لکه گلویی یک خط سیاه دارد و خالهای سیاهی روی تارک و روی گردن آن که فاقد رنگ نارنجی است دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر دم دراز

 32 سانتی‌متر ( با احتساب دم دراز ) کوکر شکم بلوطی  نر ؛  سر ، گردن ، و سینه نخودی مایل به صورتی با نوار سینه ای باریک و سیاه دارد . شکمش بلوطی پر رنگ و در وسط تقریبا سیاه است ، کوکر شکم بلوطی ماده ؛ یکدست زرد و خاکی است با خطوط موجدار تقریبا سیاه بجز ناحیه گلو و نوار پهن پایین سینه ، شکمش پر از رگه های سیاه است .

در هر دو جنس شاهپرهای وسطی دم دراز است و شاهپرهای نخستین و ثانویه بال آنها تقریبا سیاه است . یا نوک سفید که در پرواز به خوبی دیده می شود . رفتار کوکر شکم بلوطی ،  شبیه کوکر خالدار است .!

 

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر شکم بلوطی
کوکر گندمی - 2.0 out of 5 based on 1 vote

27 سانتی‌متر ؛ شاهپرهای دم آن دراز نیست ، کوکر گندمی نر ؛ تارک خرمایی کمرنگ دارد که اطراف آن خاکستری مایل به آبی ست و طرفین سر و گلوی زرد روشن و نقش سیاه مشخصی روی صورت دارد .

بقیه پر و بالش به طور کلی قهوه ای کرمی ست و در انتهای دمش نوار خرمایی و سیاه دیده می شود ، کوکر گندمی ماده ؛ تماما خاکی مایل به خرمایی ست با خطوط ظریف موجدار به رنگ قهوه ای ، به جز ناحیه چانه و گلو که زرد رنگ و تقریبا بدون خال می باشد . هنگام پرواز ، در هر دوجنس شاهپرهای نخستین و ثانویه تیره رنگ بال جلب توجه می کند . رفتار کوکر گندمی  شبیه به کوکر خالدار است .

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر گندمی
کوکر خالدار - 2.0 out of 5 based on 1 vote

33 سانتی‌متر ( با احتساب دم دراز ) کوکر خالدار نر؛ نخودی مایل به صورتی کمرنگ است و یک نوار چشمی خاکستری رنگ دارد . چانه ، گلو و قسمت بالای گردنش تقریبا زرد است و یک لکه بزرگ سیاه و نامشخص در قسمت پایین شکم دارد ، کوکر خالدار ماده ؛ سطح پشتی و روی سینه دارای خالهای سیاه فراوان است ، گلو و قسمت بالایی شکم آن نخودی کمرنگ و بدون خال می باشد ، در هر دو جنس شاه پرهای وسطی دم خیلی دراز است . در پرواز سطح پشتی بالها تقریبا یکدست نخودی مایل به صورتی بنظر می آید ، کوکر خالدار ، به طور کلی پرنده ای اجتماعی ست و معمولا صبح زود برای نوشیدن آب می آید .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر خالدار
کوکر شکم سیاه - 3.3 out of 5 based on 6 votes

34 سانتی‌متر ؛ کوکر شکم سیاه از سایر کوکرها بزرگتر و پرجثه تر است. حتی از فاصله دور به کمک دم جمع و جورتر و شکم سیاه خیلی مشخص ، شناخته می شود. نشانه های تشخیص پرنده ، عبارتست از سر خاکستری مایل به نخودی ، سطح پشتی تقریبا خاکستری با خال های نارنجی ، پوش پرهای بال و شاهپرهای ثانویه نارنجی رنگ ، گلوی بلوطی با لکه سیاه در قسمت پایین گلو و سینه خاکستری مایل به صورتی با طوق سیاه سینه ای ، پرنده ماده خاکی رنگ است و در روی سر و سطح پشتی خالهای فراوان دارد . گلویش زرد رنگ می باشد و سینه اخرایی رنگ آن پر از خالهای سیاه است ، که در قسمت پایین به یک طوق سیاه ختم می شود .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر شکم سیاه
کوکر راهراه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

25 سانتی‌متر ؛ شاهپرهای دم آن دراز نیست ، کوکر راهراه نر ؛ پیشانی سیاه و سفید دارد و یک نوار پهن به رنگ زرد اخرایی روی سینه‌اش دیده می شود که در حد بالا و پایین حاشیه سیاه دارد و از وسط نیز با خط عرضی سیاه به دو قسمت تقسیم شده است . بقیه پر و بالش قهوه ای خاکی ست با راهراه عرضی باریک ، نزدیک به هم و به رنگ فقوه ای سیر . کوکر راهرا ماده ؛ قهوه ای مایل به خاکستری و سراسر بدنش خال خال و راهراه است . معمولا جفت جفت و یا به صورت دسته های کوچک دیده می شود . اغلب پس از تاریک شدن هوا برای نوشیدن آب می آید .

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر راهراه
کوکر شکم سفید (طلایی) - 4.0 out of 5 based on 7 votes
کوکر شکم سفید  (طلایی)
کوکر شکم سفید (طلایی)


اندازه کوکر شکم سفید 37 سانتی‌متر ( با احتساب پرهای بلند دم ) است.
در حالت نشسته منطره کبک کمرنگی را دارد که چمباتمه زده است ولی به وسیله پرهای میانی دمش که نوک تیز و دراز هستند به آسانی تشخیص داده می شود . کوکر شکم سفید در پرواز ظاهرا بی گردن به نظر می آید و نشانه های دیگر تشخیص آن در این حالت عبارتست از بالهای دراز و نوک تیز و سفیدی شکم و سطح زیرین بالها ، پرنده نر در پروبال زادوولد سطح پشتی قهوه ای مایل به خاکستری دارد که پر از خال های مشخص زرد لیمویی ست ، پوش پرهای بال بلوطی ، تارک خاکستری ، صورت زرد نارنجی ، گلو و چانه سیاه و بالاخره نوار سینه ای پهن بلوطی رنگ دارد . کوکر شکم سفید ماده ؛ سطح پشتی زردرنگ با راهراه عرضی ظریف به رنگ های سیاه ارغوانی دارد .گلو و سطح شکمی آن سفید است با دو یا سه نوار باریک سیاه در ناحیه سینه . کوکر شکم سفید نر ؛ در زمستان به ماده شباهت پیدا می کند ولی راهراه ارغوانی سطح پشتی را ندارد ، پرواز این پرنده سریع و شبیه پرواز سلیم طلایی ست ، اغلب به صورت گله های بزرگ دیده می شود که ضمن پرواز دسته های کوچکی از آنها جدا می شود

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکر شکم سفید (طلایی)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران