راسته شاهین-falconiformes

راسته شاهین-falconiformes(تعداد گونه ها :44)

شاهین‌سانان یا عقاب‌سانان نام راسته‌ای از پرندگان است. این راسته دربرگیرندهٔ انواع شاهین، عقاب، عقاب ماهی‌گیر، قوش، باز، لاشخور، سنقر، سارگپه و کورکور است. در حدود ۲۹۰ گونه در این راسته جای می‌گیرند.
این راسته، شامل پرندگان شکاری روززی، مانند عقاب ها، شاهین ها و کرکس هاست و سه تیره را در بر می گیرد. (1) تیره ی عقاب ماهیگیریان؛ (2) تیره ی قوشیان و (3) تیره ی شاهینیان.

تیره عقاب ماهیگیر-pandionidae(تعداد گونه ها :1)

تیره عقاب ماهیگیر-pandionidae

این پرنده هنگام شکار از مهارت خود در، درجا بال زنی و سرخوردن روی جبهه ی هوا بهره می برد و با شیرجه به درون آب، ماهی را شکار کرده و در حالی که آن را با یک پا گرفته از آب خارج می شود. غالبا برای استراحت، روی درخت های خشک ، پایه های برق و صخره های نزدیک آب می نشیند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره قوش-accipiteridae(تعداد گونه ها :31)

تیره قوش-accipiteridae

 این تیره، کورکورها، عقاب ها، قوش ها، سنقرها، و کرکس ها را در بر می گیرد. پرندگانی شکاری و روزی اند که جثه ی بزرگی داشته و گوشتخوارند. منقاری قلاب مانند و چنگال هایی محکم و قلاب مانند برای گرفتن و پاره کردن شکار دارند. بالهایشان پهن و بلند است و سرشان بزرگ و سوراخ بینی شان روی نرمه ی منقار؛ واقع د رقاعده ی آن، قرار دارد. نر و ماده همشکل اند. و معمولا ماده بزرگترند. رنگ پرنده ی نابالغ بسیار متغیر است. پرواز قوی، به صورت بالبازروی، از ویژگی های مهم این پرندگان به شمار می رود. روی درختان، صخره های مرتفع و روی زمین آشیانه می سازند.
قوش کلمه ای عامیانه است که به گروهی از پرندگان شکاری اطلاق می گردد. در اینجا منظور تیره های پرندگان شکاری بدون تیره شاهینیان و عقاب ماهیگیریان است.

مشاهده گونه های این تیره

تیره شاهین-falconidae(تعداد گونه ها :12)

تیره شاهین-falconidae

 این تیره، پرندگانی شکاری و روزی اند و با بال های کشیده و باریک بسیار مشخص اند. معمولا ساکت اند، اما د هنگام احساس خطر و هشدار صدایی جیغ ماند شبیه «جی یاک- کی – کی » دارند. رفتار زیستی و تغذیه ای این تیره؛ با عقاب ها، سارگپه ها و کورکورها متفاوت است. با سرعت و قدرت به پایین حرکت کرده و مستقیما به سوی شکار شیرجه رفته و آن را می گیرند. طعمه را با یک پا و با چنگال می گیرند. معمولا خودشان آشیانه نمی سازند. به سبب بهره گیری از  آنها در قوش بازی ، مورد علاقه ی قوشبازان هستند.

مشاهده گونه های این تیره
  • شاهین سانان-falconiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران