راسته کبوتر دریایی -procellariiformes

راسته کبوتر دریایی -procellariiformes(تعداد گونه ها :4)

پرندگانی دریازی   با بالهای دراز و باریک و پاهای  پرده دار می باشند  از این راسته دو خانواده  در سواحل جنوبی کشور مشاهده شده اند.

تیره کبوتر دریایی-procellariidae(تعداد گونه ها :3)

تیره کبوتر دریایی-procellariidae

 این تیره، پرندگان دریازی اند و بالهای بلندی دارند. بینی شان لوله ماننداست که در دو طرف حاشیه ی منقار قرار دارد. بوی مشک مانند و تندی دارند.شناگرند و پروازشان به شکل بالبازروی های کوتاه و بال زدن های تند و نامنظم است و عمدتا نسبت به افق زاویه دار است. تنها هنگام تولید مثل به ساحل می آیند و عمدتا از ماهی تفذیه می کنند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره مرغان طوفان-hydrobatidae(تعداد گونه ها :1)

تیره مرغان طوفان-hydrobatidae

مرغ‌های طوفان پرندگانی دریایی از تیره Hydrobatidae (مرغان طوفان)، بخشی از راسته تندبادسانان (کبوتردریایی سانان) ، هستند. این کوچکترین رندگان دریایی از سخت‌پوستان پلانکتونی و ماهی‌های کوچکی که در سطح آب شنا می‌کنند تغذیه می‌کنند. پرواز این پرندگان به شکل بال‌بال زدن است و گاه همچون خفاش پرواز می‌کنند.

مشاهده گونه های این تیره
  • کبوتردریایی سانان-procellariiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران