راسته غاز-anseriformes

راسته غاز-anseriformes(تعداد گونه ها :31)

 این راسته، دو گروه اصلی را در بر می گیرد: (الف) قوها وغازها (ب) اردک ها . پرندگانی آب زی اند و جثه ی بزرگی دارند. منقاری بزرگ،پهن و کشیده، پاهایی نسبتا کوتاه و گردنی دراز و باریک دارند. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده و به محض خروج از تخم، آشیانه را ترک می کنند. غاز سانان، پرندگانی اجتماعی اند.

تیره مرغابی-Anatidae(تعداد گونه ها :31)

تیره مرغابی-Anatidae

 این تیره، پرندگانی آب زی اند و قوها، غازها، اردک های غاز نما، اردک های روی آبچر، اردک هایغواص و اردک های ماهیخوار را در بر می گیرد. گردنی دراز و بال هایی نسبتا باریک و نوک تیز دارند. پاها پرده دار و منقارشان پهن است که کناره های منقار دندانه دار است. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده؛ به محض خروج از تخم آشیانه را ترک می کنند این پرنده، آشیانه اش را لابلای گیاهان انبوه روی زمین که به شکلی ساده، پوشیده از پر است، می سازد. نر و ماده همشکل اند. تغذیه شان متنوع و از گیاهان و جانوران آبزی است. برخی از این پرندگان به صورت گروهی در شالیزارها یا مزارع گندم وجو، می چرند.

مشاهده گونه های این تیره
  • غاز سانان-anseriformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران