راسته پرستوسانان-apodiformes

راسته پرستوسانان-apodiformes(تعداد گونه ها :4)

 این راسته شامل پرندگان کوچک حشره خوار دور پروازاست. مانند چلچله ها که درحال پرواز از حشرات تغذیه کرده و بدن باریک؛ بال های دراز و دامی شکل دارند. و نرو ماده همشکل اند.

تیره پرستویان-apodidae(تعداد گونه ها :4)

تیره پرستویان-apodidae

 این تیره شامل پرندگانی است که اغلب د رهوا دیده شده و بال های کشیده و رنگ بدن عموما قهوه ای خاکستری است.

مشاهده گونه های این تیره
  • پرستو سانان-apodiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران