تیره گنجشک-passeridae

تیره گنجشک-passeridae(تعداد گونه ها :4)

پرندگانی هستند کوچک با منقار کلفت و مخروطی و پاهای نسبتا کوتاه که اغلب پرو بال آنها رنگارنگ نیست . بیشتر آنها اجتماعی هستند و به طور دسته جمعی نیز زادو ولد می کنند . پروازی قوی دارند . نر و ماده آنها غالبا همشکل نیست . در سوراخها ، روی درختان و با صخره ها لانه می سازند . غذای آنها بیشتر دانه ها و مواد گیاهی است . گاهی از مواد حیوانی نیز تغذیه می کنند .

گنجشک برفی بال سفید - 3.0 out of 5 based on 2 votes
اطلاعات بیشتر در مورد: گنجشک برفی بال سفید
گنجشک کوهی - 1.8 out of 5 based on 96 votes
اطلاعات بیشتر در مورد: گنجشک کوهی
گنجشک معمولی (خانگی) - 3.6 out of 5 based on 44 votes
اطلاعات بیشتر در مورد: گنجشک معمولی (خانگی)
گنجشک درختی - 3.7 out of 5 based on 23 votes
اطلاعات بیشتر در مورد: گنجشک درختی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران