تیره سهره -fringillidae

تیره سهره -fringillidae(تعداد گونه ها :17)

این تیره از پرندگان، پرندگانی کوچک با منقاری سخت، دانه خوار و اجتماعی هستند.

عمدتا در مناطق جنگلی تواید مثل می کنند و پروازی موجی شکل دارند و آوازشان از زرده پره ها دلنشین تر است.

سهره سیاه - 4.0 out of 5 based on 4 votes

21 سانتی‌متر ؛ یک سهره خیلی بزرگ با منقاری مخروطی و بسیار کلفت .پروبالش تماما قهوه‌ای مایل به سیاه است ، به‌جز دمگاه زرد درخشان ، قسمت زرد پایین شکم و لکه سفید و مشخص قاعده شاهپرهای نخستین بال .پرنده ماده قدری کمرنگ‌تر و قهوه‌ای‌تر از پرنده نر است . این پرنده درخت‌زی است و کمتر از سهره‌های دیگر اجتماعی می باشد . پرواز این پرنده خیلی موجی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره سیاه
سهره نوک بزرگ - 3.8 out of 5 based on 4 votes


18 سانتی‌نتر ؛ منقار خیلی بزرگ ، قطر زیاد گردن ، دم کوتاه با نوک سفید ، نوار پهن سفید روی بال‌های سیاه مایل به آبی از نشانه‌های مهم تشخیص این پرنده می باشد . سرش به رنگ قهوه‌ای خاکی و پشتش قهوه‌ای سیر است . سطح شکمی آن قهوه‌ای مایل به صورتی کمرنگ ، گلو و پس منقارش سیاه می باشد .

منقارش در بهار به رنگ آبی فلزی و در زمستان شاخی کمرنگ است . پرنده ماده کمرنگ‌تر و رنگ تارکش کمتر مایل به خرمائی است . پرنده‌ نابالغ راه‌راه قهوه‌ای و لکه گلویی زردرنگ دارد . پروازش سریع است و معمولا در ارتفاع زیاد پرواز می کند ، ولی در فواصل کوتاه با حرکتی جست مانند جابه‌جا می شود ، در پرواز منظره سر بزرگ و دم کوتاهش تشخیص آن را آسان می سازد ، و از زیر یک نوار شفاف در سراسر شاهپرهای نخستین آن مشاهده می شود . با قدرت جست می زند ، با قامتی راست راه می رود و راه رفتنش شبیه اردک است .اغلب در زمستان به صورت گله دیده می شوند که در میان جنگل و روی زمین تغذیه می کند . پرنده‌ای است بینهایت محتاط و گوش به زنگ .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره نوک بزرگ
سهره دمگاه سفید (سر سیاه) - 4.2 out of 5 based on 5 votes

۱۴/۵ سانتی‌متر ؛ نرش پرنده‌ای است جالب توجه با سطح شکمی قرمز روشن و مشخص ،سطح پشتی خاکستری مایل به آبی . چانه ، پیشانی و تارکش سیاه است و منقاری مخروطی و خیلی کلفت دارد .روی بال‌های سیاهش نوار پهن سفیدی دیده می شود ؛ دمش نیز سیاه است .پرنده ماده با پرنده نر همشکل است ، ولی در سطح شکمی قهوه‌ای مایل به صورتی و در سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری می باشد .

پرواز این پرنده موجی است و اغلب در اختفا بسر می برد . و به ندرت در فضای باز دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره دمگاه سفید (سر سیاه)
سهره نوک قیچی - 2.7 out of 5 based on 3 votes

16 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ای است وابسته به گیاهان تیره مخروطیان ؛ از قبیل سرو ، کاج و امسال اینها که با منقار متقاطع ، دم دوشاخه و رفتاری طوطی مانند در هنگام تغذیه مشخص می شود . پرو بال پرنده نر قرمز آجری است با دمگاه روشن‌تر و بال‌ها و دم تیره . نر نابالغ قهوه‌ای مایل به نارنجی می باشد . پرنده ماده زیتونی است با دمگاه و سطح شکمی زرد رنگ . پرنده نابالغ خاکستری مایل به سبز است و در سطح شکمی رگه‌های فراوان و مشخصی دارد . پرنده‌ای است اجتماعی و رام ، پروازش سریع و موجی است و در این حالت سر بزرگ و دم کوتاهش جلب توجه می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره نوک قیچی
سهره گلی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

۱۴/۵ سانتی‌متر ؛ پرنده نر سر ، سینه و دمگاه قرمز درخشان ، منقار کلفت ، بال‌های قهوه‌ای پررنگ با دو خط بالی نامشخص و شکم سفید دارد . توصیف سهره گلی ماده و سهره گلی نر سال اول و پرنده نابالغ تا حدی دشوار است : سطح پشتی آنها قهوه‌ای مایل به زرد می باشد ، که در ناحیه دمگاه روشن‌تر و روی سرشان خاکستری رنگ‌تر است . سطح شکمی نخودی با رگه‌های ظریف قهوه‌ای دارد . بهترین نشانه‌های تشخیص آنها ، عبارت است از جثه خپله ، چشم‌های سیاه و برجسته ، سر و بزرگ گرد ، دو خط بالی کمرنگ و دم دو شاخه . پرواز این پرنده موجی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره گلی
سهره خاکی - 3.3 out of 5 based on 24 votes

اندازه سهره خاکی تقریبا 14 سانتی‌متر است ؛ پروبالش یکدست قهوه‌ای خاکی کمرنگ است که در ناحیه شکم کمرنگ‌تر می باشد .سهره خاکی
منقاری مخروطی ، کلفت و سیاه یا تقریبا سیاه دارد  که از مشخصه های شناسایی این پرنده می باشد. سهره خاکی  نر لکه‌ای در پشت منقارش دیده می شود که تا چشمانش امتداد دارد .
شاهپرهای بالش سیاه است با حاشیه پهن سفید و یک لکه بزرگ صورتی رنگ روی پوش‌پرها و شهپرهای ثانوی دارد .
پاهایش سیاه است،  دمش دو شاخه و سیاه رنگ و پره خارجی شاهپرهای بال آن سفید می باشد .
سر، گلو و رو تنه خاکی و قسمت پایین سینه زیر تنه و زیر دم سفید است.
دم در انتها قلبی شکل و سیاهرنگ و لبه خارجی شاهپرهایش سفید است.
سهره خاکی ماده کمرنگ‌تر از پرنده نر است ، پرنده‌ای است رام و زود انس می گیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره خاکی
سهره مغولی - 1.0 out of 5 based on 1 vote

13 سانتی‌متر ؛ شبیه ماده سهره صورتی است با سطح پشتی قهوه‌ای‌تر و کمتر خاکستری که منقارش چندان کلفت نیست و به جای قرمز نارنجی ، قهوه‌ای مایل به زرد کمرنگ است . پرنده نر ابروی صورتی مشخصی دارد . سطح شکمی این پرنده نخودی مایل به صورتی می باشد . بال‌هایش قهوه‌ای است و شاهپرهای آن حاشیه صورتی و نوک سفید دارد . دمش قهوه‌ای است و حاشیه شاهپرهای آن کم و بیش سفید می باشد .

سهره مغولی  ماده شبیه سهره مغولی نر است ولی پروبالش رنگ صورتی کمتری دارد . رفتارش شبیه سهره صورتی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره مغولی
سهره صورتی - 3.6 out of 5 based on 5 votes

سهره صورتیاندازه اش 13.5سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است به اندازه گنجشک با سری بزرگ و منقار مخروطی ضخیم که غالبا روی زمین تغذیه می کند .
نر آن قهوه‌ای مایل به خاکستری است با اثری از رنگ صورتی روی دمگاه ، بالها ، سطح شکمی و صورت .
پرنده نر در هنگام تولید مثل (فصل بهار)، به واسطه سر خاکستری، پیشانی صورتی روشن، زیر تنه، دمگاه و بال های صورتی شفاف و منقار نارنجی قرمز به آسانی شناخته می شود.
پرنده ماده و نر زمستانی تیره‌ترند با منقاری تقریبا زرد ، صدای این پرنده خیلی مشخص است ، اغلب قوز کرده و خیلی نزدیک به زمین حرکت می کند ، به طوری که مشاهده آن مشکل می باشد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره صورتی


15 سانتی‌متر ؛ سهره بزرگی که در کوهستانهای مرتفع دیده می شود . پرنده نر به طور کلی در سطح پشتی قهوه‌ای سیر و در سطح شکمی نخودی رنگ است . تارک سیاه و گون‌های صورتی دارد ، در طرفین سینه‌اش لکه‌های خرمائی دیده می شود ، بال‌هایش سیاه و صورتی روشن است و دم تقریبا سیاه با کناره‌های سفید دارد . پرنده ماده تیره‌تر و رنگ صورتی پروبالش کمتر است . تارک آن خال‌خال می باشد ( نه راه‌راه )

جز در فصل زادوولد ، پرنده‌ای است بسیار اجتماعی .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره بال سرخ
سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ) - 4.0 out of 5 based on 33 votes

 سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)  13 سانتی‌متر است ؛ پرنده نر جبه قهوه‌ای بلوطی دارد .  دم دوشاخ و بال‌های قهوه‌ای پررنگش دارای حاشیه سفید و سرش خاکستری رنگ است .  سطح شکمی آن نخودی با رگه‌های قهوه‌ای سیاه و سینه‌اش صورتی رنگ می باشد ، علاوه بر این در فصل زادوولد تارک و سینه قرمز لاکی و گلوی تقریبا سفید با رگه‌های قهوه‌ای دارد ،  پرنده ماده رنگ قرمز لاکی را ندارد و بیشتر رگه‌رگه است . این پرنده ؛ پرنده‌ای اجتماعی است . پروازش موجی است ، در زمستان به وسیله چانه و گلوی رگه‌رگه و سفیدی آشکار طرفین دم و منقار تیره از سهره کوهی مشخص می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)
سهره کوهی - 2.0 out of 5 based on 2 votes


13 سانتی‌متر ؛ از نظر شکل ظاهری و رفتار نسبتا شبیه سهره سینه سرخ است . سطح پشتی نخودی تیره با رگه‌های سیاه و قهوه‌ای و سطح شکمی آن روشن‌تر می باشد ، گلویش نخودی پررنگ است ، پرنده نر دمگاه صورتی تیره دارد که در پرنده ماده نخودی و رگه‌رگه سیاه است . منقارش در تابستان زرد مایل به خاکستری و در زمستان زرد روشن است . از ماده و نابالغ سهره سینه سرخ با سفیدی کمتر روی بال‌ها و دم ، سطح پشتی پررنگ‌تر ، گلوی نخودی مایل به نارنجی و دمی نسبتا بلندتر( و منقار زرد در زمستان ) تشخیص داده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره کوهی
سهره زرد - 3.5 out of 5 based on 8 votes


12 سانتی‌متر ؛ پرنده نر سبز مایل به زرد است با سطح شکمی کمرنگ‌تر ، تارک و چانه سیاه .

دمگاه ، خط بالی ، طرفین دم و نوار پشت چشمی آن نیز زرد می باشد . پشت و پهلوهایش رگه‌های قهوه‌ای دارد . پرنده ماده خاکستری رنگ‌تر است با زردی کنتر و بدون سیاهی روی سر و سطح شکمی تقریبا سفید و پر رگه دارد . پرواز این پرنده همانند سهره‌ها ولی سبک‌بال‌تر است . در زمستان به صورت دسته‌جمعی دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره زرد
سهره سبز (اروپایی) - 4.1 out of 5 based on 9 votes

سهره سبز (اروپایی) 14.5سانتی‌متر است؛ پروبال سبز زیتونی با دمگاه روشن‌تر به رنگ سبز مایل به زرد و لکه‌های زرد روشن روی شاهپرهای نخستین و طرفین دم ، نشانه‌های تشخیص این پرنده می باشد . منقاری کلفت و تقریبا سفید دارد . پاهایش صورتی کمرنگ است . پرنده ماده تیره‌تر و خاکستری رنگ‌تر ار پرنده نر است و زردی پروبال آن نیز کمتر می باشد . پرنده نابالغ قهوه‌ای‌تر و در سطح پشتی و شکمی رگه‌رگه است . پرواز این پرنده موجی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره سبز (اروپایی)
سهره سر سیاه - 3.3 out of 5 based on 8 votes


۱۴/۵ سانتی‌متر ؛ از سهره جنگلی به وسیله دمگاه سفید و مشخص و کمی سفیدی روی بال‌ها و دم ، تشخیص داده می شود . پرنده نر در ناحیه سینه و شانه‌ها نارنجی رنگ است . سر و جبه‌اش در بهار سیاه درخشان و در زمستان قهوه‌ای رنگ می باشد . پرنده ماده ممکن است با ماده سهره جنگلی اشتباه شود ، ولی پر و بالش نخودی‌تر و کمرنگتر است ، همچنین دمگاه سفید و رگه‌های سیاه روی تارک ، آن را مشخص می سازد . پرواز این پرنده نامنظم‌تر از پرواز سهره جنگلی است و در زمستان با هم گله تشکیل می دهند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره سر سیاه
سهره پیشانی سرخ - 4.2 out of 5 based on 24 votes

سهره پیشانی سرخ
اندازه سهره پیشانی سرخ 12 سانتی‌متر و اندکی بزرگ تر از فینچ معمولی می باشد  ؛ نر و ماده همشکل . یک سهره بسیار کوچک و تیره‌رنگ با منقار کلفت مخروطی که تارک طلایی مایل به قرمز ، دمگاه زرد مایل به نارنجی و دم دو شاخه دارد . جبه و پشتش قهوه‌ای زیتونی است با رگه‌های سیاه فراوان و تمام قسمت جلویی بدن آن به جز تارک ، سیاه‌رنگ است . پرنده نابالغ کمرنگ‌تر و فاقد تارک قرمز می باشد . پرنده‌ای است بسیار پر جنب و جوش و خیلی اجتماعی .

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره پیشانی سرخ
سهره جنگلی (بلبل خمسه - سهره آوازخوان) - 3.7 out of 5 based on 165 votes

اندازه اش 15 سانتی‌متر است ؛ این پرنده دارای دو خط بالی سفید و مشخص است و در پرواز شاهپرهای سفید کنار دمش نمایان می شود . پرنده نــر سطح شکمی قهوه‌ای مایل به صورتی ، جبه بلوطی رنگ ، دمگاه تقریبا سبز ، تارک و پس گردن کبود دارد . سطح پشتی پرنده ماده قهوه‌ای مایل به زیتونی کمرنگ است و سطح شکمی آن به همین رنگ ، ولی روشن‌تر می باشد . پرنده‌ای اجتماعی است و جز در فصل زادوولد اغلب همراه با سهره‌های دیگر دیده می شود . نــر و ماده غالبا در دسته‌های جداگانه پرواز می کنند . پروازش موجی است .

دمگاه سبزش بهترین نشانه تشخیص آن از سهره‌ سر سیاه است که دمگاه سفید دارد .

سِهرِهٔ جَنگَلی (بلبل آوازخوان، خوبیسه، بلبل خمسه، کاه‌سهره) یکی از پرندگان آواز‌خوان است.

این پرنده از راستهٔ گنجشک‌سانان (Passeriformes)، خانوادهٔ‌ سهرگان (Fringillidae)، جنس فرینجیلا (Fringilla) است

اطلاعات بیشتر در مورد: سهره جنگلی (بلبل خمسه - سهره آوازخوان)
سِهرِه طلایی (سهره طلائی) - 3.8 out of 5 based on 33 votes

اندازه سهره طلایی 12 سانتی‌متر ؛ نــر و ماده تقریبا" همشكل هستند.
سهره طلایی پرنده‌ای است با بال‌های زرد و سیاه ، دم سیاه و سفید ، صورت قرمز لاكی و پشت قهوه‌ای خاكی كه در ناحیه دمگاه به سفیدی می گراید .
پرنده نابالغ سر و سطح پشتی نخودی مایل به خاكستری دارد و بدنش پر از خط و خال قهوه‌ای است.
پروازش موجی و رقص مانند می باشد و پرنده‌ای است اجتماعی نژادی كه در مشرق و جنوب شرقی ایران زندگی می كند ( C. c. paropanisi ) ، طرح سیاه و سفید صورت را ندارد و تمام سرش به جز قسمت قرمز آن به طور یكدست قهوه‌ای مایل به خاكستری كمرنگ است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سِهرِه طلایی (سهره طلائی)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران