تیره نیزار چرخ ریسک-panuridae

تیره نیزار چرخ ریسک-panuridae(تعداد گونه ها :1)

 پرنده ای ست کوچک با سطح پشتی و دم دراز خاکی رنگ و سطح شکمی خاکستری مایل به صورتی . نر آن دارای سر خاکستری با سبیل های سیاه جالب توجه است و پوشپرهای بال و کناره های دمش تیره رنگ می باشد . این پرنده با بال زدن های سریع در حالی که دم را شل و آویزان می گیرد ، پرواز می کند ، در نیزارها حرکات آکروباتیک انجام می دهد .
از این خانواده یک گونه در ایران زندگی می کند.

چرخ‌ریسک نیزار(چرخ ریسک سبیل دار) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چرخ‌ریسک نیزار (چرخ ریسک سبیل دار) 15 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ قرمز قهوه ای ، دم بلند بال های کوتاه و پرواز ضعیفش که همراه با بال زدن های بسیار تند ومعمولا در قسمت پایین نیزار صورت می گیرد شناخته ی شود. د رپرنده ی نر، سر و تارک خاکستری با سیبل سیاه پوشپرهای زیر دم سیاه (پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با سر وتارک قهوه ای نخودی فاقد این سیاهی اند). زیرتنه سفید نخودی، روتنه قهوه ای نارنجی و بال ها سیاه و سفید است در خارج از فصل تولید مثل اغلب به صورت گروهی دیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: چرخ‌ریسک نیزار(چرخ ریسک سبیل دار)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران