تیره کشیم-podicipedidae

تیره کشیم-podicipedidae(تعداد گونه ها :5)

پرندگانی منحصرا آب‌زی که غواصان ماهری هستند و کمتر پرواز می کنند ، بر خلاف غواص‌ها پاهایشان پرده ندارد ولی انگشتان پا در طرفین پره‌دار است و با زندگی آبی سازش کامل نشان می دهند .
پاهای آنها کوتاه و در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد . بال‌های کوتاه و دم تحلیل رفته‌ای دارند ، به‌طوری که بی دم بنظر می آیند ، هنگام پرواز سر خود را پایین نگه میدارند .
نر و ماده آنها همشکل است . روی توده‌های گیاهان شناور در آب آشیانه می سازند ، از ماهی‌های کوچک ، سخت‌پوستان ، نرم تنان ، حشرات و بعضی گیاهان آب‌زی تغذیه می کنند .

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به سمت جلو واندکی پایین تر از بدن نگه داشته اند، در ارتفاع پایین پرواز می کنند. پاها نیم پرده و فاقد دم است..

کشیم بزرگ - 3.4 out of 5 based on 7 votes

کشیم بزرگ 49 سانتیمتر طول دارد و از دیگر کشیمیان بزرگتر است. منقارش قرمز صورتی است و گردنی باریک دارد. پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل تولید مثل، روی سرش دو کاکل بلند و تیره رنگ مشاهده میشود که اطراف آن را طره سیاه بلوطی پوشانده و داخل این طره تا حاشیه ی صورت ، قرمز بلوطی است. حاشیه ی چشمان و ریز گلوی این پرنده سفید است.

در زمستان ها، سر و گلو سفید است. و روی سرش کاکل تیره رنگی به حالت خوابیده مشاهده میشود. در نگاه اول بدون دم به نظر می آید. هنگام شنا کردن روی آب، بدن کشیده اش اندکی در آب فرو رفته و گردنش را به حالت افراشته نگه می دارد. جثه ی بزرگتر، گردن باریک تر و منقار صورتی رنگش این پرنده را از کشیم گردن سرخ متمایز می کند. همچنین در پرواز، شاهپرهای ثانوی و لکه ی بزرگ و سفید رنگ پیش بالش به وضوح دیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: کشیم بزرگ
کشیم گردن سرخ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اندازه کشیم گردن سرخ 43 سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است پرجثه با سری بزرگ و مخروطی شکل . در تابستان به وسیله گونه‌های خاکستری کمرنگ ، تارک سیاه با دو پس‌کاکل کوچک ، گردن بلوطی سیر و منقاری با قاعده زرد روشن و نوک سیاه مشخص می شود . سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری و سطح شکمی آن سفید ابریشمی است . در زمستان خاکستری و سفید به‌نظر می آید و تا حدی شبیه کشیم بزرگ می باشد ولی با اندازه کوچک‌تر ، گردن و گونه‌های خاکستری‌تر ، تارک سیاه تا حد چشم‌ها ( فقدان ابروی سفید ) ، زردی قاعده منقار ( نه صورتی ) از آن تشخیص داده می شود . در پرواز بال‌هایش مانند بالهای کشیم بزرگ دو لکه سفید رنگ دارد که لکه پیش‌بال وسعت کمتری دارد و چندان مشخص نیست .

اطلاعات بیشتر در مورد: کشیم گردن سرخ
کشیم شاخ دار (کشیم اسلونی) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

کشیم شاخدار32 سانتی‌متر است ؛ در فصل زادوولد سرش بزرگ و به رنگ سیاه براق است با نوار چشمی پهن طلایی که امتداد آن در بالی سر به صورت شاخ‌های کوتاهی به‌نطر می آید ، گردن و پهلوهایش بلوطی پررنگ ، سطح پشتی تیره‌رنگ و سطح شکمی آن سفید ابریشمی است . در پرواز نوار بالی پهن و سفید آن بطور واضح دیده می شود . در زمستان مانند کشیم گردن سیاه سطح پشتی تیره و سطح شکمی سفید دارد ، ولی به‌وسیله تارک تخت و سیاه‌رنگ که در حد چشم‌ها با سفیدی گونه‌ها مرز قاطعی نشان می دهد ، سفیدی بیشتر طرفین سر و گردن که تا ناحیه پشت سر گسترش دارد . جلو گردن سفید خالص ، منقار راست‌تر و کلفت‌تر و سرو گردن مار شکل ، از آن تشخیص داده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: کشیم شاخ دار (کشیم اسلونی)
کشیم گردن سیاه (کشیم گوش دار) - 3.5 out of 5 based on 4 votes

کشیم گردن سیاه 31 سانتی متر طول دارد و از کشیم گوشدار اندکی کوچکتر است. منقارش به بالاست. در فصل تولید مثل سر، گردن و گوش، به رنگ سیاه است و گوشپرهای طلایی بادبزن مانندی دارد. روتنه سیاه است و حاشیه ی شکم به رنگ بلوطی دیدده می شود. در زمستان، سر، تارک و پشت گردن سیاه رنگ، روتنه قهوه ای مایل به سیاه و زیر تنه به رنگ سفید دیده می شود. در زیر چشم ها و گلوی این پرنده ، لکه ی مشخص سفیدی مشاهده می شود که تا پشت چشم ها امتداد دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: کشیم گردن سیاه (کشیم گوش دار)
کشیم کوچک - 5.0 out of 5 based on 2 votes

اندازه کشیم کوچک 26 سانتی‌متر است ؛ از همه کیشم‌ها کوچکتر است ، با گردنی کوتاه و منقاری کوتاه که به نسبت از منقار سایر کیشم‌ها کلف‌تر می باشد . انتهای بدن آن گرد و اثری از تیزی دم مشاهده نمی شود ، در تابستان به‌طور کلی قهوه‌ای رنگ به‌نظر می آید که در سطح پشتی پررنگ و در سطح شکمی کمرنگ‌تر است ، گونه‌ها و گلویش بلوطی‌رنگ می باشد . رنگ سبز مایل به زرد قاعده منقارش بصورت یک لکه روشن و مشخص در سر تیره‌رنگش خودنمایی می کند . در زمستان خیلی کمرنگ‌تر بنظر می آید ، با گلوی سفید و گردن نخودی رنگ . پرنده نابالغ در اولین زمستان از بالغ‌ها کمرنگ‌تر است ، ولی جوجه‌ها پررنگ هستند ، بر روی سر طرح مشخصی از رگه‌های سفید دارند . این پرنده در ارتفاع کم و سریع پرواز می کند ، و در این حالت اندکی سفیدی روی شاهپرهای ثانوی بالش دیده می شود . بیش از دیگر کیشم ها خود را از انظار مخفی می سازد ولی زودتر و آسانتر از آنها به پرواز درمی‌آید .

اطلاعات بیشتر در مورد: کشیم کوچک

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران