تیره شبگرد-caprimulgidae

تیره شبگرد-caprimulgidae(تعداد گونه ها :4)

شبگردها حشره خور هایی هستند شبگرد که در نور کم (غروب ) هم فعال اند . نوک پرنده کوچک است ولی دهانش بزرگ که در پرواز آن را جهت گرفتن حشره کاملا باز نگه می دارد . سر و چشمها درشت و  گردن  کوتاه است.  پرها نرم  و به رنگهای  استتاری   خاکی،  قهوه ای،  خاکستری،  سیاه  و  سفیدند . طرح  رنگها به گونه ای است که پرنده  بی حرکت روی زمین یا شاخه  درخت  قابل تشخیص  نیست . بالها دراز و نوک تیزند و دم نیز دراز است .

شبگرد دشتی (شبگرد مصری) - 3.0 out of 5 based on 2 votes

شبگرد دشتی (شبگرد مصری)، 25 سانتیمتر طول دارد و کمرنگ ترین شبگرد در میان شبگردهای منطقه است. بسیار شبیه شبگرد دشتی است و خال های تیره رنگ و ریزی در روتنه اش دیده می شود و به واسطه ی اندازه ی بزرگتر، رنگ شنی خاکستری با رگه های نخودی د رتوک پرهای پوششی بال، که به خوبی مشخص نیست. و لکه ی سفیدی که در حاشیه گردن ( که غالبا به دشواری قابل مشاهده است). شناخته می شود. در پرواز، زیر بال ها بسیار کمرنگ و روی بال های پرواز بسیار تیره است که آشکارا در تضاد با پرهای پوششی روی بال قرار دارد. هر دوجنس فاقد لکه ی سفید روی بال اند، اما روی پرهای خارجی دمشان خال های کرم که رنگی دیده می شود. از ویژگی های مهم این شبگرد صدای آن است. ا زشبگرد بلوچی به واسطه ی پرو بال شنی بی رنگ؛ که درلابه لای پرهای تیره ی پروازش دیده می شود و نیز فقدان لکه های سفید روی بال، متمایز می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: شبگرد دشتی (شبگرد مصری)
شبگرد هندی - 3.7 out of 5 based on 3 votes

اندازه شبگرد هندی 24 سانتی‌متر است ؛  شبیه شبگرد معمولی ولی اندکی از آن کوچکتر است و یک لکه بزرگ سفید روی هر یک از چهار پر نخستین خارجی بال دارد ( نر شبگرد معمولی روی سه شاهپر نخستین خارجی ، سفیدی دارد و در بال ماده آن سفیدی دیده نمی شود ) سطح پشتی آن خاکستری مایل به زرد است با رگه های سیاه در وسط تارک و رگه های باریکتر روی پشت .در پس گردن بک نیم طوق نخودی دارد ، نوک دو جفت شاه‌پرهای کناری دم آن سفید است . سطح پشتی نخودی با راه‌راه های عرضی و لکه های نا مشخص دارد . در هر طرف گلوی نخودی رنگش ، یک لکه بزرگ سفید دیده می شود . در پرواز بالها و دمش خیلی دراز بنظر می آید ، رفتارش شبیه سایر شبگردهاست .

اطلاعات بیشتر در مورد: شبگرد هندی
شبگرد بلوچی - 3.4 out of 5 based on 9 votes

شبگرد بلوچی 22 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری دیده می شود و به واسطه ی شکل ظاهریش، در حالت نشسته، از سایر شبگردها متمایز است. از شبگرد مصری، به واسطه ی لکه های سفید روی شاهپرهای بال و در پرنده ی نر، به واسطه ی دو لکه ی سفید زیر دم متمایز است (شبگرد مصری فاقد لکه های سفید روی بال است وتنها لکه ی کمرنگی در زیر دم دارد). از گونه ی اروپایی، به واسطه ی پرو بال ساده ( در گونه ی اروپایی، تارک به رنگ خاکستری نخودی نبوده و فاقد چانه ی سیاه و دو نوار کمرنگ خط بالی و پرهای پوششی است) و از گونه ی هندی (که در بسیار شبیه آن است) ، نیز به واسطه ی پرو بال ساده تر تمیز داده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: شبگرد بلوچی
شبگرد (شبگرد معمولی) - 3.9 out of 5 based on 15 votes


پرنده ای دیر مهاجر است، و نیمه های بهار به کشورمان می آید و در زمستان در آفریقا بسر می برد. اندازه اش تقریبا" 26 سانتی‌متراست و با بالهای باز تقریبا" 55 سانتی متر می شود  ؛ صدای جالب توجه و مخصوص شبگرد معمولی ، شبها شنیده می شود . بدنی کشیده به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری دارد (مانند گلسنگ) که پر از راه راه عرضی و خال های قهوه ای پررنگ و نخودی است و موجب همرنگی کامل آن با محیط می شود. سرش پهن و تخت است ، با منقار خیلی کوچک و شکاف دهنی خیلی بزرگ ، بالها و دمش دراز است . پرنده نر سه لکه سفید نزدیک انتهای بال دارد و نوک شاهپرهای کناری دم آن سفید است . در طی روز بدون حرکت و به حالت قوز کرده ، روی شاخه ها و یا روی زمین بسر می برد ، شبها ضمن پرواز به تغذیه می پردازد ، بدین ترتیب که شاپرکها را با پروازی بی صدا ، سبک و نامنظم تعقیب  شکار می کند (با دهان باز شکار نمی کند) . در فصل زاد و ولد مکررا صدای بلند به هم زدن بالهایش شنیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: شبگرد (شبگرد معمولی)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران