سنقرها-harriers

سنقرها-harriers(تعداد گونه ها :4)


بدنی باریک ، بال های دراز و اندکی زاوه‌دار ، دم دراز و پاهای دراز دارند

منقارشان چندان ضخیم نیست ، معمولا در ارتفاع کم پرواز می کنند و در پرواز سر بالها را اندکی بالا نگهمیدارند ، نر و ماده آنها همشکل نیست و نرها معمولا از ماده‌ها کوچکترند ، سنقرها روی زمین و یا در نیزارها آشیانه می سازند .

سنقر تالابی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

سنقر تالابی 48 تا 55 سانتی‌متر است ؛ از تمام سنقر‌های دیگر به‌وسیله اندازه بزرگتر ، جثه درشت‌تر ، بالهای پهن‌تر و نداشتن سفیدی روی دمگاه مشخص می شود . معمولا در ارتفاع کم پروازهای تجسسی انجام می دهد ، بدین ترتیب که گاهگاهی بال می زند و در فاصله بال‌زدن‌ها در حالی که بالها را به شگل ( V ) نگاهداشته است بالبازروی می کند . رنگ پرو بال در افراد این گونه از سنقر ، متغیر است . تفاوت نر بالغ این پرنده از دیگر سنقرها عبارت است از ؛ تیرگی جبه و پوشپرهای ثانوی بال ، رنگ خاکستری دم و شاهپرهای ثانوی ، سر ، پس گردن و سینه نخودی رگه رگه و سطح شکمی قهوه‌ای سیر . ماده و نر نابالغ معمولا رنگ خاکستری ندارند و یکدست قهوه‌ای شکلاتی پررنگ هستند ، با سر و شانه‌های کمرنگ ( بعضی از ماده‌ها سراسر تیره‌رنگ هستند و بیننده را به یاد کور کور می اندازند ) . جوجه‌های کمتر از یکسال ، قهوه‌ای شکلاتی پررنگ بوده ، تارک و گلویشان به رنگ کرم روشن است . این پرنده به قصد شکار طعمه ، از ارتفاع کم با حرکتی ناگهانی به درون نیزار فرود می آید .!

اطلاعات بیشتر در مورد: سنقر تالابی
سنقر گندم زار - 1.5 out of 5 based on 2 votes

سنقر گندم زار 40 تا 45 سانتی‌متر است ؛ اندکی کوچک‌تر و باریک جثه‌تر از سنقر خاکستری است . با بال‌های باریک‌تر و نوک‌تیزتر و پروازی بسیار سبکتر . پرنده ماده شبیه زیادی به ماده سنقر خاکستری دارد ، ولی معمولا سفیدی دمگاهش کمتر است . تفاوت پرنده نر با نر سنقر خاکستری عبارت است از دمگاه خاکستری ( به‌جای سفید خالص ) دو خط بالی سیاه و رگه‌های قهوه‌ای روی شکم و ران‌ها . پرنده نابالغ شبیه پرنده ماده ولی سطح شکمی آن خرمائی پررنگ و یکدست است . رفتار سنقر گندم‌زار شبیه سنقر خاکستری است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سنقر گندم زار
سنقر سفید - 3.7 out of 5 based on 7 votes

43 تا 48 سانتی‌متر ؛ پرنده نر در ناحیه سر و سطح شکمی به طور چشمگیری سفید است .  دم و بال‌های خاکستری مایل به آبی روشن دارد و سیاهی شاهپرهای نخستین آن تشکیل مثلث سیاه کوچکی در انتهای بال می دهد . از نر سنقر خاکستری به وسیله دمگاه خاکستری ( به جای سفیدی خالص ) ، سینه و طرفین سر سفید ( به جای خاکستری ) ، سیاهی کمتر نوک بال‌ها و نداشتن حاشیه تیره در ناحیه شاهپرهای ثانوی تشخیص داده می شود و از نر سنقر گندم‌زار به کمک رنگ خاکستری روشن‌تر سطح پشتی ، نداشتن خطوط بالی سیاه ، سطح شکمی و ران‌های سفید بدون رگه یا خط ، مشخص می گردد . ماده و جوجه‌های این پرنده ، از ماده و جوجه‌های سنقر گندم‌زار قابل تشخیص نیست ولی نابالغ ان از نابالغ سنقر خاکستری با سطح شکمی خرمائی رنگ و بدن رگه و خط متمایز است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سنقر سفید
سنقر خاکستری (قوش غارتگر) - 3.4 out of 5 based on 9 votes

سنقر خاکستری 43 تا 50 سانتی‌متر است؛ نشانه‌های تشخیص این پرنده از سنقر گندم‌زار که خیلی به آن شباهت دارد عبارت است از ؛  سفیدی مشخص‌تر دمگاه ، جثه نسبتا بزرگ ( به ویژه پرنده ماده ) ، بال‌ها و دم کمی پهن‌تر .!
پرنده نر ، خاکستری رنگ است و به وسیله دمگاه سفید ، تیرگی لبه عقبی بال در ناحیه شاهپرهای ثانوی ( نر سنقر گندم‌زار دو خط بالی مشخص دارد ) شکم و ران‌های بدون رگه یا خط مشخص می شود .
پرنده‌های ماده و نابالغ ، سطح پشتی قهوه‌ای پررنگ ، و سطح شکمی نخودی رنگ با راهراه طولی پهن قهوه‌ای دارند . تفاوت نابالغ این پرنده با نابالغ سنقر گندم‌زار در نخودی بودن سطح شکمی و راهراه طولی آن است . شیوه پرواز سنقر خاکستری مشخص است و در ارتفاع کم پرواز می کند

اطلاعات بیشتر در مورد: سنقر خاکستری (قوش غارتگر)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران