Skip to main content

کشیم سانان پرندگانی آبزی هستند با بالهای کوچک و نوک تیز مانند غواص ها پاهایشان در انتهای بدن و مناسب برای شنا و غوطه ور شدن است که غالبا طرز فرار کشیم در مواجهه با خطر نیز هست . کمتر پرواز میکنند ولی پروازشان محکم و سریع است . کوچکی دم آنها را بی دم می نمایاند . نوک تیز و قلمی دارند . دارای پرهای پر پشت و ابریشم مانند هستند . نر و ماده هم شکل اند . غذای اصلی آنها ماهی . سخت پوست و نرم تن است . در آبهای سواحل شمالی دیده می شوند .

ProductDetails
Marble Chair
راسته کشیم-podicipediformes
Maximum weight of the package: 7 kg