Skip to main content

راسته غواص-GAVIIFORMES

غواص سانان، 5 گونه دارد که دو گونه آن در ایران یافت می شود. غواص ها از کشیم ها بزرگترند و با زندگی در آب کاملا خو گرفته اند .این تیره، پاهایی نسبتا قوی دارند، که در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد و سه انگشت جنوبی پا نیز پرده دار است. این ویژگی سبب می شود که پرنده به راحتی در آب شنا کرده و غوطه بخورد. در هنگام استراحت ،سرش موازی بدن قرار می گیرد. اما در پرواز، سرو پاها کشیده وب یرون از بدن، که اندگی قوز دارد، قرار دارند. در هنگام برخاستن از آب ، ابتدا مسافتی را می دود و سپس به پرواز در می آید. این تیره دمی کوتاه و نوک تیز؛ بال های نسبتا کشیده ای دارند. نر و ماده همشکل اند. تغذیه شان عمدتا از ماهی است ، اما از سخت پوستان؛ نرم تنان و حشرات نیز تغذیه می کنند. غواصیان در سواحل آبهای شیرین و حاشیه ی باتلاق ها تولید مثل می کنند وتنها در این هنگام است که سر وصدا دارند.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.